Handelsbetingelser for Rebild boxen

§ 1. Medlemskabet. Et medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Rebild Boxen. Det er dit ansvar som medlem, at Rebild Boxen til enhver tid har de korrekte kontaktoplysninger om dig.

§ 1a. Studerende. Har du et studiemedlemskab, er du forpligtet til at fremvise gyldig dokumentation, når du melder dig ind i Rebild Boxen samt øjeblikkeligt at meddele, hvis studiet ophører eller forkortes.

§ 2. Login ved fremmøde. Du fremmøder dit hold ved at sætte dit kort på kortlæseren til højre for indgangsdøren. Du kan fremmøde dit hold, til 10 min efter holdstart.

§ 3. Varighed. Betalingsservice-medlemskab (DIBS) er et løbende medlemskab, der fortsætter, indtil det opsiges i henhold til § 8.

§ 4. Betaling. Ved oprettelse af et medlemskab tilmeldes aftalen DIBS, og du betaler herefter for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Du er som medlem ansvarlig for, at betalingen sker rettidigt. Rebild Boxen sidestiller ikke-rettidig betaling med misligholdelse af medlemskontrakten. Du giver ved din underskrift på medlemskontrakten samtykke til, at Rebild Boxen opbevarer stamoplysninger. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes kontantoverførselsaftale; det vil sige, at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt medlemskontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Rebild Boxen sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part. Hvis Rebild Boxen er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter Rebild Boxen’s gældende takster.

§ 5. For sen betaling. Betales den løbende ydelse ved et DIBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, sender Rebild Boxens en rykkermail til dig og opkræver desuden et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis du ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Rebild Boxen ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og Rebild Boxen forbeholder sig retten til at straks opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Din bookingadgang bliver spærret, indtil betaling af Rebild Boxens tilgodehavende er sket. Efter betaling er du igen berettiget til at benytte Rebild Boxen’s faciliteter, indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

§ 6. Prisændringer: Prisændringer meddeles via mail senest 45 dage før, prisændringerne træder i kraft. Ønsker du herefter ikke at opretholde dit medlemskab som følge af prisændringerne, er du berettiget til at opsige dit medlemskab efter proceduren i § 8.

§ 7. Bero Du har mulighed for at sætte dit medlemskab på pause mod betaling ved udstationering, graviditet eller pga. en skade- Medlemskabet kan sættes i bero i op til 6 måneder, og maksimalt 2 gange om året. Du skal blot skrive en mail til betaling@rebildboxen.dk, og angive årsag til berosætningen og en start og slutdato for pauseperioden. Det er ikke muligt at sætte medlemskabet på pause efter udmeldelse, og er du i forvejen på pause når du udmelder dig, afmelder du samtidig pauseperioden på udmeldingstidspunktet.

Dit medlemskab starter automatisk, når pauseperioden udløber.

§ 8. Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfrist for DIBS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til Rebild Boxen via mail – kontakt@rebildboxen.dk

§ 9. Umyndige medlemmer. Er du under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for dig på værgens regning. Dette medlemsskab kan kun bruges til tilhørende medlemsskabs.

§10 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§11 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§12 Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med DIBS’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§13 Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”. Ved kontakt til Rebild Boxen kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Rebild Boxen uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

§ 14. Helbredstilstand og personskade. Al træning sker på eget ansvar. Vi har et introforløb som man kan tilmelde sig hvis man øsnker at få lidt mere kendskab til træningsformen inden man tager på hold. Dette er ikke et krav. Du er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Rebild Boxen. Rebild Boxen tager ikke ansvar for personskader på som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§ 15. Værdigenstande: Rebild Boxen anbefaler, at du ikke medbringer genstande af værdi. Rebild Boxen bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§ 16. Ordensregler. Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af Rebild Boxen’s personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. Rebild Boxen kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for dig. Under træning skal der altid anvendes tøj og sko, der er beregnet til indendørs træning.

§ 17. Udelukkelse af medlem. Rebild Boxen forbeholder sig ret til uden forklaring omgående at opsige aftalen om medlemskab. I sådanne tilfælde tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalte kontingenter. I tilfælde af grove regelbrud udelukkes du som medlem uden tilbagebetaling af eventuelt indestående. Rebild Boxen tager kraftigt afstand fra enhver form for doping. Konstateres der besiddelse eller misbrug af ulovlige produkter, betragtes dette som et groft regelbrud. Ligeledes må der ikke nydes tobak eller alkohol i centeret eller på centerets område.

§ 18. Ændring af medlemsbetingelser. Rebild Boxen kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 60 dage. Sådanne ændringer meddeles via centerets facebook side samt fremsendelse af mail. Ønsker du herefter ikke at opretholde dit medlemskab som følge af vilkårsændringerne, er du berettiget til at opsige dit medlemskab jf. proceduren i § 8. Rebild Boxen har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider

§19. Brug af åbningstilbud
Ved køb af åbningstilbuddet, ved køb inden 15. januar “træn gratis resten af januar 2020”, vil medlemmet overgå til vores almindelige løbende abonnement til medlemskab på kr. 350,- pr. md. Dette sker uden yderlige samtykke fra medlemmet. Ved opsigelsen er de generelle opsigelsesregler gældende. Ved alle køb af medlemsskab er et oprettelsesgebyr på 100 kr. det dækker dit medlemskort. Hvis du skulle tabe dit medlemskort koster et nyt 50 kr.

§20. Afbud
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking senest 2 timer før holdstart. Og kl. 21.00 dagen før ved holdene der starter kl. 6.00 dagen efter. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.